Inleiding

De selectie van een WMS is een complex proces. Een nieuw in te zetten WMS moet aan sluiten bij uw actuele maar vooral ook bij de toekomstige wensen en eisen van uw bedrijf. Daarnaast moet het aansluiten bij de applicaties die u al gebruikt. We hebben het dan over een ERP pakket en/of een webshop maar ook over bijvoorbeeld transportapplicaties. Het aanbod is groot maar, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, zijn de oplossingen niet allemaal hetzelfde. Tegelijkertijd bepaald zo’n systeem voor een steeds belangrijker deel de kwaliteit en de resultaten van uw onderneming. Een zorgvuldig keuzeproces is daarom gewenst.

Deze site geeft u meer informatie, over WMS maar zeker ook over de wijze waarop we u kunnen ondersteunen bij de selectie. We hebben het dan niet over mappen met informatie maar ondersteuning door echte experts met veel ervaring in dit type trajecten!

Informatie

Wij geven graag informatie over het succesvol selecteren van een WM systeem.

Neem vrijblijvend contact op met WMS Specialist Jos Koenders. Dat kan per mail naar info@wms-selectie.com of telefonisch via +31 6 1845 8840.

Wat is WMS

Ontstaan

Software waarmee een magazijn wordt aangestuurd noemen we Warehouse Management Systemen (WMS). Deze systemen ontstonden midden jaren tachtig van de vorige eeuw. In het begin hadden de systemen vooral een registratieve taak. Ook waren er systemen voor de aansturing van gemechaniseerde magazijnen. Over het algemeen werden magazijnen beheerd met behulp van kaartenbakken en (later) door middel van applicaties als Excel. Geleidelijk ontstaat er meer en meer druk op de kwaliteit van de door het magazijn geleverde diensten. Ook moet de uitvoering efficiënter. Een extra complicerende factor is de opslag van goederen van meerdere klanten in één magazijn, in het bijzonder bij logistieke dienstverleners.

Eind jaren tachtig zien we daarom de ontwikkeling van uitgebreidere functionaliteit van warehouse managementsystemen: WMS.

wms-systeem

Functionaliteiten

Een WMS is primair bedoeld om te zorgen voor de informatievoorziening rond de operationele afhandeling van goederen binnen een magazijn omgeving. Het gaat dan om alle informatie van inkomende tot uitgaande goederen.
Daarnaast zijn er een aantal aanpalende taken die gerekend worden tot de kerntaken binnen een magazijn die min of meer door ieder WMS worden afgedekt. Dit zijn functionaliteiten op het gebied van:

 • Taakmanagement
 • Ontvangst goederen
 • Inslag
 • Voorraadbeheer, -administratie
 • Opdrachtverwerking
 • Ordervrijgave
 • Orderpicking
 • Consolidatie
 • Verpakking
 • Uitgaande goederen
 • Inventarisatie
 • Managementinformatie

Additioneel zijn er een aantal functionaliteiten te benoemen die niet door ieder WMS worden afgedekt en die afhankelijk van de omgeving waar het WMS wordt ingezet van belang zijn. Het gaat dan om o.a.:

 • Batch- / partij- / Serienummer registratie
 • THT datum (houdbaarheidrestricties)
 • Multi client / Multi site / multi depot
 • Administratie van ladingsdragers en emballage
 • Afwikkeling van retour gekomen goederen
 • Beheer en aansturing van interne transportmiddelen
 • VMI (Vendor Managed Inventory)
 • Dock- / Yardmanagement
 • Capaciteitsplanning
 • Slotting en magazijnoptimalisatie
 • VAS (Value-added Services)
 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Dubbeldiepe, meervoudig diepe opslag
 • Douane

Een passend WMS is belangrijk!

Waarom zo’n ingewikkelde selectie?
Het aantal magazijnen in de logistieke keten neemt toe. Enerzijds omdat door mondialisering logistieke ketens langer worden waardoor het aantal overslagpunten (hubs) toe neemt. Tegelijkertijd nemen de activiteiten in het magazijn toe. Klantspecifieke wensen worden steeds vaker in een magazijn ingevuld. We denken dan aan klantspecifiek verpakken maar ook aan toegevoegde waarde activiteiten als assemblage van bijvoorbeeld PC’s of het net voor uitlevering laden van software op ontvangers voor kabel tv. De efficiency in deze magazijnen is steeds vaker bepalend voor de kosten van het eindproduct.

Het belang van de logistieke component van productkwaliteit neemt toe. We hebben het dan met name over orderdoorlooptijd en leverbetrouwbaarheid. In combinatie met sterk fluctuerende vraag stelt dit steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het warehouse.

Toenemende verkoop via internet leidde tot een explosie van het aantal orders en het aantal orderregels in het magazijn. Met name voor dit type leveringen geldt dat de kwaliteit en de kosten per order bepalend zijn voor het succes van de onderneming.

Een passend WMS is cruciaal
Vastgesteld kan worden dat ondersteuning door een (passend) WMS bepalend is voor de kwaliteit van de logistieke operatie. We hebben het dan niet alleen over efficiency maar ook over de kwaliteit van de uitgevoerde dienst.

Niet alle systemen zijn gelijk!
In tegenstelling tot sommige beweringen dat “alle systemen gelijk zijn” stellen we vast dat er grote verschillen zijn. Soms logisch (een systeem voor aansturing van een gemechaniseerd magazijn hoeft niet in staat te zijn een passende vervoerder bij een uitgaande zending te selecteren, een WMS voor een magazijn van een productiebedrijf hoeft niet in staat te zijn facturen voor uitgevoerde activiteiten aan te maken), soms minder handig (een systeem is niet in staat het volume van een in een doos te picken order te berekenen (cubing)). Een goed selectietraject is daarom van groot belang. Een verkeerde keuze zal altijd leiden tot hoge kosten en teleurstellende resultaten.

WMS Selectie

Een WMS moet passen bij de huidige en de toekomstige situatie. In een dynamische wereld ligt daar een uitdaging. Het gaat bij de selectie van een WMS dan ook vooral om het opstellen van een realistisch overzicht van wensen en eisen. Dat is een vak! Enerzijds eist dat inzicht in de actuele en toekomstige processen anderzijds ook in de (on)mogelijkheden van pakketten. Wij bieden die kennis waarmee we u kunnen helpen in dit ingewikkelde proces.

We onderscheiden de volgende stappen

 • Algemene oriëntatie in het bedrijf
 • Vastleggen van te bereiken doelstellingen, knelpunten, verbetermogelijkheden
 • Bepalen van de eisen en wensen
 • Opstellen shortlist van pakketten
 • Principekeuze middels bedrijfsspecifieke demonstraties en (concept) offertes
 • Referentiebezoeken
 • Maken definitieve keuze op basis van de op dat moment beschikbare kennis
 • Contractonderhandeling

Algemene oriëntatie
Voorwaarde voor een succesvol traject is dat wij een goede gesprekspartner zijn voor u en de medewerkers van uw bedrijf. We starten daarom met een bedrijfsbezoek dat bestaat uit een aantal gesprekken met sleutelfunctionarissen en een bezoek aan uw magazijn(en). We bespreken daarin o.a. knelpunten en verbetermogelijkheden. In sommige gevallen kiezen we voor een workshop met het management waarin de conclusies van het bedrijfsbezoek als uitgangspunt worden gebruikt.

Opstellen overzicht wensen en eisen
Geschiedt over het algemeen in een workshop. We maken hiervoor gebruik van een vragenlijst die ons in staat stelt alle aspecten van het WMS af te tikken. Een zeer efficiënte en effectieve wijze van werken die door uw medewerkers zeer zal worden gewaardeerd.
NB: het opstellen van een overzicht van onderscheidende wensen en eisen is een vak en eist veel kennis van de functionaliteit van systemen!

Opstellen shortlist van pakketten
Voor het opstellen van de shortlist wordt gebruik gemaakt van een database met pakketinformatie en de kennis en ervaring van de adviseur / specialist. We “confronteren” de database met het eerder opgestelde overzicht van wensen en eisen waardoor in één oogopslag duidelijk wordt waar de fits maar vooral ook de non fits liggen. Samen met de specialist wordt op basis van deze informatie in combinatie met wat zachtere argumenten een shortlist van (meestal) 3 pakketten opgesteld.
NB: Wij beschikken over een zeer uitgebreide database met voor de Nederlandse markt relevante aanbieders die in samenwerking met deze leveranciers op continue basis wordt geactualiseerd.

Demonstraties en Opstellen shortlist van pakketten
In een volgende stap schrijven we een document dat we aanvraag demo en conceptofferte noemen. De informatie moet potentiële leveranciers in staat stellen de fit van hun systeem aan te tonen en anderzijds een voorlopige prijsopgave te geven. Hiervoor vragen de 3 leveranciers van de shortlist.

De 3 overgebleven leveranciers wordt gevraagd een op eerdergenoemd document gebaseerde demonstratie te geven. Zo’n demonstratie duurt over het algemeen een dag en is dus toegesneden op uw situatie.

Maken van de definitieve keuze
Op basis van de conclusies die voort komen uit de demo’s, in combinatie met door leveranciers opgestelde conceptofferte maken we in gezamenlijk overleg een finale keuze. Soms maken referentiebezoeken deel uit van deze fase.
De gehanteerde aanpak “garandeert” dat in deze fase voldoende informatie beschikbaar is / komt om te komen tot een finale keuze.

Contractonderhandelingen
Worden in sommige gevallen ondersteund door de specialist. Meestal is het bedrijf zelf goed in staat deze onderhandelingen te voeren …

Contact

Naam: *

E-mailadres: *

Telefoonnummer: *

Uw bericht: *

Vul de antispamcode hieronder in
captcha